(1/2)សារសំខាន់នៃឧស្សាហកម្ម 4.0 សម្រាប់កម្ពុជា Industry 4.0 | H.E Heng Sokkung & H.E Dr. Tan Monivann

(1/2)សារសំខាន់នៃឧស្សាហកម្ម 4. សម្រាប់កម្ពុជា Sector 4. | H. E Heng Sokkung & H. E Dr. Tan Monivann & Mr. Dy Chetra | good results understanding

ជួយគាំទ្រឧបត្ថម្ភដល់អេតមីន
តាមរយៈ (ABA : 001 734 879)

To learn extra:
– បទពិសោធន៍ បរាជ័យ និងជោគជ័យរបស់ខ្ញុំ | ឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា

Be sure to subscribe like and share my movies.
We post new video day to day.

#successknowledge
#តាន់មុនីវណ្ណ
#tanmonivann
#សហគ្រិន

(Visited 2 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.