ระบบจ่ายน้ำทางการเกษตร แบบอัตโนมัติแม่นยำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming พืชเศรษฐกิจเพื่อยกระดับและพัฒนาคนสู่ Good Farmer

โดย : ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ โทร. 06-2395-6355
สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยวิจัยสมาทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(Visited 10 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.